دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

les vœux du directeur L'aid thamarvouhth

.

'

.

,

دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

  • Suivez notre programme en ligne sur le site de la Maison de la Culture Mouloud Mammeri de Tizi-ouzou et Page face-book Maison de la Culture Mouloud Mammeri - Tizi-ouzou ***Restez connectés.
Tamaziɣt. tutlayt d tasekla
Tamaziɣt. tutlayt d tasekla الأمازيغية لغة و أدب Tamazight, langue et litterature ✨Tahar Uld Amar (1961-)✨
 
Tameddurt :
Tahar Uld Amar ilul deg useggas n 1961 di tama n Sidi Ɛissa, agzedu n Msila, ikcem ɣer uɣerbaz amenzu di Ɛin Bessam, syen yuɣal-d ɣer Tizi-Wezzu anda ikcem aɣerbaz alemmas n at Yanni, syen iruḥ ɣer tesnawih Abderraḥman-Mira n tubiret deg iseggasen-nni n 80, anda ittekka di tmesbaniyin n tefsut Imaziɣen.
Deg useggas n 1986, yewwi-d akayad n LBAC n tefransist di tesnawit Descartes n Lezzayer tamanaɣt.
Di 1988 yuɣal d aselmad n tutlayt Tafransist di Mdeyya, mi d-tekcem tutlayt tamaziɣt s aɣerbaz, yuɣal d aselmad n tmaziɣt. Deg iseggasen n 1999, itteka deg usbeddi n uɣmis "L'hebdo n Tmurt". Syen yebda taɣamsa, ladɣa deg uɣmis "la dépêche de Kabylie". Am wakken yetteka ger ineɣmasen d-yesbedden aɣmis n tutlayt tamaziɣt "tiɣremt" i wumi d-yeffeɣ uṭṭun amezwaru di yebrir 2020. Am wakken yettaru ungalen, amenzu " Bururu" yewwin arraz Apulée n tsekla Tamaziɣt i d-sbedd temkerḍit taɣelnawt deg useggas n 2008.
Ayen yura :
- Bururu (tizrigin Azur, 2006)
- tafunast itteẓgen pétrole (tizrigin Acab, 2016)