دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

.

.

.

.

.

دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

  • Fête de fin d'année des ateliers de la Maison de la Culture Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou *lmardi28 juin 2022 : spectacle de musique avec l'atelier de MUSIQUE ANDALOUSE ET ANDALOUSE EN KABYLE **ANSUF YISWEN**
ASMEKTI - إستذكار- ÉVOCATION
✨Rachid ALICHE (1953-2008)
✨Rachid ALICHE (1953-2008)✨
Tameddurt :
Rachid ALICHE Ilul di Tgemmunt Azzuz, deg tɣiwant Nat Maḥmud, yettekkin ɣer At Dwala, deg 7 yebrir 1953. Alliche yewwi-d DES n physique deg tseddawit n Lezzayer, s yin yerna-d DEUG n tsekla deg tseddawit n Lyon II di tmurt n Fransa anda isselmed aṭas n iseggasen. Xas akken deg uɣerbaz d tesdawit ur yufi ara tagnitt deg ara yelmed s telqey tutlayt-is, taqbaylit, maca iṣaweḍ ad s-yefk i tutlayt-agi d yedles n teqbaylit adeg wessiɛen deg tudert-is. D tazwara bdan-d wuguren, imi yella yeṭṭafaṛ timsirin n Mouloud Mammeri, maca ayagi ur s-yerẓi ara ifadden, yefka-yas tabɣest ad ikemmel deg webrid d-yewwi deg imi ifaq d akken tamaziɣ teḥwaǧ arraw-is akken ad seḥbibren fell-as. Deg weḥric n tira, yeǧǧa-d ssin n wungalen s wazal-nsen. Amezwaru d win umu yefka azwel « Asfel », id d-yessufeɣ deg useggas n 1981 deg teswiɛt anda agdud ur yesεi ara azref ad issiwel tutlayt-is. Iḍfeṛ-it-id deffir-s wayeḍ « Faffa », deg 1986. S wungalen-agi, ladɣa amenzu, Rachid Alliche yewwi-d tamuɣli tamaynut i tsekla taqbaylit tinna yebdan tettwaru. Yefka-yas ṛṛuḥ i yidles-is, winna d-iḥuz waḍu n tiɛurrebt d-yeɛna qbala ɣer iẓuṛan-is akken ad ten-yeskew. S yemru, Alliche, ɣef teɣzin n tudert-is, iḥureb uglan tuɣmas ɣef yedles nni imawi d-ǧǧan lejdud. Yella-d daɣen ɣef yidis ayfus n wayetmas deg umennuɣ-nsen ɣef tutlayt deg useggas n 1970. Zyada ɣef leqdic-is deg wennar n tsekla d tira, Rachid Alliche tezzi lwelha-s ɣer tɣamsa deg umaṭaf n radio n teqbaylit (Chaine II). S taɣect-is ḥninen yettagem tamusni ɣer tmeẓẓuɣin n yemdanen, ladɣa wid ur nessin ad ɣṛen. Yufa deg tɣamsa yiwet n tɣawsa nniḍen s wayes i yezmer ad yefk ifadden i tutlayt d yedles n teqbaylit. Tira d wawal, Rachid Alliche yegla yak yissen akken ad yessiǧhed amennuɣ-is ikemmel ar almi yewweḍ laɛfu n Ṛebbi ass n 18 meɣṛes 2008 deg lezzayer tamanaɣt.
????Seg ayen yura :
- asfel (ungal ) 1981 tizrigin Federop
-Faffa : i yuɣen irgazen ur ttrun (ungal) 1986 tizrigin federop
Tidukla ( lsas) "tiregwa" n Kanada, isbedd-d araz n tsekla Racid Allic n wungal ifazen s tmaziɣt, seg useggas n 2014.

???? Synthèse des sources faîte par : Maison de la Culture Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou