دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

.

PROGRAMME EN LIGNE DE RAMADAN 12 mai 2020 Maison De Culture Mouloud Mammeri De Tizi...

Ahil Adeslan n wagur n ramdan SEG 1 AR 21 MAGGU 2020

Concours de chant et musique vi@ le net

concours de chant et musique vi@ le net

Concours de chant et musique vi@ le net

concours de chant et musique vi@ le net

دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

  • programme jeunesse d’été, sous le thème:« juillet en fête,le mois de la jeunesse épanouie par la culture »,aura lieu du 10 au 18 juillet 2021,au niveau de la Maison de la Culture Mouloud MAMMERI et son annexe d’Azazga.
ASMEKTI - إستذكار- ÉVOCATION
✨Rachid ALICHE (1953-2008)
✨Rachid ALICHE (1953-2008)✨
Tameddurt :
Rachid ALICHE Ilul di Tgemmunt Azzuz, deg tɣiwant Nat Maḥmud, yettekkin ɣer At Dwala, deg 7 yebrir 1953. Alliche yewwi-d DES n physique deg tseddawit n Lezzayer, s yin yerna-d DEUG n tsekla deg tseddawit n Lyon II di tmurt n Fransa anda isselmed aṭas n iseggasen. Xas akken deg uɣerbaz d tesdawit ur yufi ara tagnitt deg ara yelmed s telqey tutlayt-is, taqbaylit, maca iṣaweḍ ad s-yefk i tutlayt-agi d yedles n teqbaylit adeg wessiɛen deg tudert-is. D tazwara bdan-d wuguren, imi yella yeṭṭafaṛ timsirin n Mouloud Mammeri, maca ayagi ur s-yerẓi ara ifadden, yefka-yas tabɣest ad ikemmel deg webrid d-yewwi deg imi ifaq d akken tamaziɣ teḥwaǧ arraw-is akken ad seḥbibren fell-as. Deg weḥric n tira, yeǧǧa-d ssin n wungalen s wazal-nsen. Amezwaru d win umu yefka azwel « Asfel », id d-yessufeɣ deg useggas n 1981 deg teswiɛt anda agdud ur yesεi ara azref ad issiwel tutlayt-is. Iḍfeṛ-it-id deffir-s wayeḍ « Faffa », deg 1986. S wungalen-agi, ladɣa amenzu, Rachid Alliche yewwi-d tamuɣli tamaynut i tsekla taqbaylit tinna yebdan tettwaru. Yefka-yas ṛṛuḥ i yidles-is, winna d-iḥuz waḍu n tiɛurrebt d-yeɛna qbala ɣer iẓuṛan-is akken ad ten-yeskew. S yemru, Alliche, ɣef teɣzin n tudert-is, iḥureb uglan tuɣmas ɣef yedles nni imawi d-ǧǧan lejdud. Yella-d daɣen ɣef yidis ayfus n wayetmas deg umennuɣ-nsen ɣef tutlayt deg useggas n 1970. Zyada ɣef leqdic-is deg wennar n tsekla d tira, Rachid Alliche tezzi lwelha-s ɣer tɣamsa deg umaṭaf n radio n teqbaylit (Chaine II). S taɣect-is ḥninen yettagem tamusni ɣer tmeẓẓuɣin n yemdanen, ladɣa wid ur nessin ad ɣṛen. Yufa deg tɣamsa yiwet n tɣawsa nniḍen s wayes i yezmer ad yefk ifadden i tutlayt d yedles n teqbaylit. Tira d wawal, Rachid Alliche yegla yak yissen akken ad yessiǧhed amennuɣ-is ikemmel ar almi yewweḍ laɛfu n Ṛebbi ass n 18 meɣṛes 2008 deg lezzayer tamanaɣt.
????Seg ayen yura :
- asfel (ungal ) 1981 tizrigin Federop
-Faffa : i yuɣen irgazen ur ttrun (ungal) 1986 tizrigin federop
Tidukla ( lsas) "tiregwa" n Kanada, isbedd-d araz n tsekla Racid Allic n wungal ifazen s tmaziɣt, seg useggas n 2014.

???? Synthèse des sources faîte par : Maison de la Culture Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou