دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

عرض فني تكريما للفنانة القديرة نوارة Tajmilt i...

Célébration de Yennayer 2972*Programme du Samedi 08 janvier 2022

.

???????????? I M U RAS ???????????????? ???? Programme du lundi 20.12.2021 ,...

.

دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

  • Bienvenue sur le site de la Maison de la Culture Mouloud Mammeri de Tizi-ouzou.Page face-book Maison de la Culture Mouloud Mammeri - Tizi-ouzou ***
Liens utiles


Ministère de la Culture:

Tél : (+213 ) 021291010
www.m-culture.gov.dz


Direction de la Culture:

Adresse : Rue Rabia Ali n° 1104 Tizi-Ouzou

Tél :  (+213 ) 026124739 / (+213 ) 026129787
Fax : (+213 ) 026123296

Web :  www.dircultureto.dz

E-mail : directionculturetizi.ouzou2014@gmail.com 

Maison de la Culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou:

Adresse : Avenue Houari Boumediene Tizi-Ouzou 

Tél :  (+213 ) 026129080/ (+213 ) 026122186
Fax : (+213 ) 026126675

Web : www.mcmmto.dz
E-mail : mcmmto@mcmmto.dz


Théâtre régional Kateb Yacine:

Adresse :Avenue Larbi Ben Mhidi Tzi-Ouzou

Tel :  (+213 ) 026190298/ (+213 ) 026221319
Tel/Fax : (+213 ) 026190268

 Web : www.trtiziouzou.com

E-mail : trtiziouzou@yahoo.fr


Ecole Régionale des Beaux Arts d’Azazga:

Adresse :  « les Chalets »Bp 220 Azazga 15300 Tizi-Ouzou

Tél /fax :(+213) 026341688 

Web : www.erbaazazga.com
E-mail : erbaazazga@yahoo.com


Cinémathèque de Tizi-Ouzou:

adresse : " Salle le mondial "
Avenue Houari Boumediene Tizi-Ouzou
 
Tél/fax : (+213 ) 026190386
E-mail : cinemathequetiziouzou@gmail.com